privacy verklaring

Privacy verklaring
__________

De gemeente Hardenberg voert betrouwbaarheid en respect voor inwoners en medewerkers hoog in het vaandel. We staan voor een betrouwbare en gewaardeerde dienstverlening aan onze inwoners met een open en respectvolle benadering. Goede bescherming van persoonsgegevens is cruciaal. Onze inwoners mogen er daarom op vertrouwen dat wij persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en op een transparante wijze verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Hardenberg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt:

 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging
 • Etnische afkomst
 • Politieke opvattingen
 • Gezondheid gegevens
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Gemeente Hardenberg verwerkt persoonsgegevens wanneer zij hier een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.

De gemeente Hardenberg wil haar inwoners en relaties tijdig informeren over projecten en specifieke aangelegenheden. Daarom maakt de gemeente Hardenberg gebruik van de bij de gemeente opgegeven e-mailadressen voor het versturen van specifieke online mailings. Inwoners en relaties kunnen zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze mailings.

Bewaartermijn

De gemeente Hardenberg zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

De gemeente Hardenberg verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Hardenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Hardenberg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

De gemeente Hardenberg gebruikt alleen cookies voor het anoniem meten van uw bezoekersgedrag door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Met deze gegevens wordt de gebruiksvriendelijkheid van de website geoptimaliseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via het online contactformulier. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, kunt u vinden in ons privacy beleid. Dit beleid is opvraagbaar via bovenstaande link.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@hardenberg.nl.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.